Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností SIKI s.r.o. od 1. 11. 2017.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost  SIKI s.r.o., se sídlem Krakovany 220, 28127 Krakovany, IČ: 05105137 a kupujícího (konečný spotřebitel zboží).

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujících - konečných spotřebitelů, které se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v aktuálním znění.

Prodávající dodává zboží Kupujícím na základě elektronické objednávky uskutečněné v internetové prodejně www.sikicz.cz. Provozovatelem internetové prodejny www.sikicz.cz  je SIKI s.r.o., se sídlem Krakovany 220, 28127 Krakovany, IČ: 05105137.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva 

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod – Objednávka.

V této souvislosti prodávající upozorňuje kupujícího spotřebitele na znění § 1811 odst. 2 občanského zákoníku, přičemž kupující ještě před uzavřením smlouvy těmito údaji (údaje o prodávajícím, specifikace zboží, cena zboží a případně doprovodných služeb, způsob platby, náklady na dodání a práva z vadného plnění) disponuje a jsou mu známy z objednávky a těchto všeobecných obchodních podmínek.
V této souvislosti prodávající kupujícího spotřebitele rovněž upozorňuje na znění § 1820 odst. 1 občanského zákoníku a sděluje, že

- kupující nenese žádné náklady v souvislosti s elektronickou komunikací na dálku (nese své náklady na poštovné apod.),
- záloha není zásadně vyžadována,
- kupující má právo od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem (viz blíže sekce „odstoupení od kupní smlouvy“ těchto všeobecných podmínek),
- kupující nese v případě odstoupení od smlouvy náklady spojené s navrácením zboží
- kupující v případě odstoupení od smlouvy odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které -vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s tímto zbožím nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti,
- kupující má právo se v případě stížnosti obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a prorogace soudu nebude přípustná.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, faktura, další potřebné podklady apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Objednávka

Výrobky jsou rozděleny do skupin. Zboží lze do košíku vkládat a zase ho vyjímat a kdykoliv je možno zkontrolovat obsah nákupního koše. V okamžiku potvrzení objednávky je objednávka závazná. Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s cenou zboží, poštovného a balného, a s tím aby jím uvedené údaje byly dále zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů, zároveň potvrzuje, že se seznámil s popisem a parametry objednávaného zboží.
V případě technické závady na eshopu si SIKI s.r.o. vyhrazuje právo objednávku stornovat.
O přijetí objednávky je zákazník informován.

Zboží je zasíláno pouze po České a Slovenské republice.

Dodací lhůta

Pokud je vybrané zboží na skladě SIKI s.r.o., je dodací lhůta maximálně 7 pracovních dní v závislosti na množství expedice. Zboží je zasláno prostřednictvím České pošty na uvedenou adresu. Do objednávky uveďte kontaktní telefonní číslo, na kterém Vás přepravní služba zastihne pro převzetí zásilky. Doručení probíhá během dne, nezapomeňte proto v případě potřeby uvést adresu a telefon do zaměstnání.

Platba

Dobírka - zboží je doručeno a předáno zákazníkovi oproti předání hotovosti

Zálohová faktura, bankovní převod - zde je nutno vyžádat zaslání zálohové faktury, zboží pak doručujeme bez platby v hotovosti

Poštovné a balné
Poštovné a balné je  105,-Kč. Před převzetím zboží prosím zkontrolujte, zda je obal i výrobek neporušený, v případě jakékoliv nesrovnalosti zboží nepřebírejte. Kontrola funkčnosti výrobku na místě není možná.


Reklamace

Na všechny výrobky se vztahuje zákonná dvouletá záruka. Záruka a ostatní náležitosti jsou řešeny v souladu s ustanovením občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Záruka se nevztahuje na změnu vlastností výrobku vlivem opotřebení, nesprávným a  neodborným zacházením, nesprávným používáním a nedodržením postupu na údržbu výrobku. Návod Oprávněné reklamace odstranitelných vad řeší výrobce opravou. Oprávněné reklamace neodstranitelných vad řeší prodávající výměnou věci za novou nebo vrácením kupní částky.

 Zboží zašlete zpět, ve vhodném obalu jako obyčejnou zásilku na adresu SIKI s.r.o., Krakovany 220, 28127  a kopií dokladu o nákupu. Nezasílejte reklamované zboží na dobírku, taková zásilka nebude přijata. V zásilce prosím popište závadu, aby mohla být oprávněná reklamace co nejrychleji vyřízena. Zboží bude opraveno a zasláno na uvedenou adresu.

Odstoupení od Kupní smlouvy

Kupující má právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být Prodávajícímu sděleno písemnou formou.

Při odstoupení od Kupní smlouvy Vám budou platby vráceny do 14 dnů od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy. Vrácení platby je možné až po předchozím doručení Vámi vráceného zboží a kontrole jeho úplnosti a stavu.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zašlete zpět na adresu, ze které jste jej obdrželi : SIKI, s.r.o., Krakovany 220, 281 27 Krakovany.

Ponesete pouze Vaše přímé náklady spojené s vrácením zboží. Doporučujeme použít pro zaslání pojištěný druh zásilky, podací lístek pečlivě uschovejte pro případ reklamace znehodnocení zásilky nebo ztráty zásilky přepravcem.

Prodávající nemusí uznat Kupujícímu odstoupení od Smlouvy zejména v těchto případech :

  • oblečení je vyprané, špinavé, zvlhlé nebo zapáchá,
  • část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí,
  • zboží není schopné zařazení do prodeje z jiného důvodu způsobeného používáním nebo nevhodným nakládáním se zbožím Kupujícím.

 

Výměna zboží

Pokud jste si objednali zboží, které Vám nesedí nebo není úplně podle Vašich představ, rádi Vám jej vyměníme za jinou velikost nebo jiné zboží.

Kupujícímu umožníme výměnu zboží do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu.

Pokud se rozhodnete pro výměnu, je nutné dodržet tyto základní podmínky:

  • zboží musí být odesláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí zásilky,
  • zásilka musí obsahovat kopii Daňového dokladu - účtenky zboží s požadavkem na výměnu , nezasílejte na dobírku, v takovém případě nebude převzato!

 

 Zboží nemusí být přijato k výměně v případě, že nesplňuje následující předpoklady:

  • oblečení je vyprané, špinavé, zvlhlé nebo zapáchá,
  • část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí,
  • zboží není schopné zařazení do prodeje z jiného důvodu způsobeného používáním nebo nevhodným nakládáním se zbožím Kupujícím

 

Zboží k výměně je nutné zaslat na adresu SIKI, s.r.o., Krakovany 220, 281 27 Krakovany. Doporučujeme použít pro zaslání pojištěný druh zásilky, podací lístek pečlivě uschovejte pro případ reklamace znehodnocení zásilky nebo ztráty zásilky přepravcem.

 Vámi požadované zboží nemusí být v době výměny již dostupné, v takovém případě Vás budeme kontaktovat  k dalšímu řešení.

Vyměněné zboží Vám bude odesláno stejným způsobem zvoleným v objednávce , poštovné neúčtujeme, pokud není stanoveno jinak, v případě kladného rozdílu očekávejte dobírku na tuto částku, v případě záporného rozdílu obdržíte zpět částku na účet.

Vrácení peněžní částky - úhrady - přeplatku

Úhrada za vrácené již zaplacené zboží (dobírku, převodem), případně přeplatek u výměny nebo nekompletně vyřízené objednávky, je v případě nákupů v internetové prodejně vrácena vždy na bankovní účet zákazníka, ze kterého byla uhrazena nebo  v případě objednaného zboží na dobírku sdělí číslo účtu na e-mail siki@sikicz.cz s číslem objednávky.

 Jiný způsob vrácení uhrazené částky než převodem na účet není z technických důvodů možný.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.